دانلود و آموزش زیرساخت و شبکهدانلود و آموزش نرم افزارهای واحد زیرساخت و شبکه
  • دانلود نرم افزار  Hyper Terminal - جهت اتصال و تنظیم اولیه سوییچ های HP
  • دانلود نرم افزار  Putty - جهت ارتباط SSH با Linux Servers
  • دانلود نرم افزار Winbox - جهت اتصال و مدیریت Mikrotik Routers